Тим

Д-р Мирјана Пехчевска Поп-Илиев
Почесен претседател

Доктор на науки по менаџмент на човечки ресурси, дипломиран проф. по Биологија и Хемија на ПМФ при УКИМ

М-р Жарко Поп-Илиев
Извршен директор

Дипломиран Инженер по Електротехника на Електротехничкиот факултет при Универзитетот Кирил и Методиј Скопје

М-р Аница Пехчевска Топчиевска
Координатор на програма

Магистер по претприемачки бизнис, дипломиран професор по математика на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Природно математички факултет Скопје, отсек наставна математика.

Aлександра Митревска
Координатор на програма

Дипломиран дефектолог, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Филозофски факултет, Институт за дефектологија. Скопје, Р.Македонија

Ангела Зафировска
Координатор на програма

Mагистрант по менаџмент во образование, дипломиран дефектолог, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Филозофски факултет, Институт за дефектологија

Ирена Ристеска
Координатор на програма

Дипломиран професор по одделенска настава на Универзитетот “Св. Климент Охридски’, со доквалификација за професор за англиски и албански јазик

Васко Ашкапов
Координатор на програма

Дипломиран Електро инженер – Електротехнички факултет при Универзитет Гоце Делчев – Штип

Велика Ѓошевска
Координатор на програма

Дипломиран педагог, Универзитет Св.Кирил и Методиј, Филозофски факултет,Институт за педагогија