Lego®- Based Therapy

Lego®- Based Therapy

Што е КОМУНИКАЦИЈА
” Употреба на јазикот и социјално однесување за време на врсничките интеракции … односно, вербалните и невербалните однесувања на децата додека тие пристапуваат кон своите врсниците, потоа нивните секојдневни разговори, како и спонтаното решавање на конфликтите за време на врсничките интеракции” – Timler, Olswang, and Coggins, 2005, p. 171).

Што е LEGO® Based Therapy?

• Улоги, цели и практични активности.

Зошто Lego – Based Therapy им помага на децата со аутизам?

LEGO®- Based Therapy е соработка низ игра базирана на социјални вештини, како и интервенција наменета за подобрување на социјалната компетентност кај деца со аутизам и слични состојби.

 

LEGO®- Based Therapy има за цел:

➢ Промовирање на развој на соодветни социјални вештини, комуникација и игра

➢ Користење на постоечките способности на децата во насока на развивање на областите на слабост

 

Истражување:

“Фреквенцијата на самоиницијалниот контакт со врсниците за време на слободна игра од моментот на првиот  LEGO® час се зголемува за 69% по примена од три месеци на LEGO®-Based Therapy” (LeGoff 2004)

“Децата кои се вклучени во LEGO®-Based Therapy покажуваат поголеми подобрувања во однесувањето, социјалните вештини и времетраењето на социјалната интеракција со врсниците” (LeGoff et al, 2011)

Целите на LEGO®-Based Therapy за деца со ASC се:

 

 • да ја подобрат нивната мотивација да иницираат општествен контакт со врсниците.
 • подобрување на нивната способност да одржат интеракцијата со врсниците за одреден временски период.
 • да ја подобрат нивната способност за соработка и да користат комуникација за решавање на проблемите.

 

LEGO-®Based Therapy ги поттикнува децата со аутизам да комуницираат и да соработуваат едно со друго, но и да решаваат проблем преку градење на модели во парови или групи од три, според поставените правила.

 

Други деца кои можат да имаат корист од LEGO-®Based Therapy…

 • Тивки, срамежливи деца
 • Деца со ниска самодоверба
 • Деца со потешкотии во социјализацијата
 • Деца со намалени интелектуални способности / траума

Возраст

 • Возраст 6 – 16. Не е погоден за мали деца кои имаат потешкотии при манипулирање со коцки.
 • Децата треба да имаат доволно вербални вештини за да комуницираат со кратки реченици и да слушаат кратки упатства.

 

Преглед на LEGO® – Based Therapy

Фрекфенција: една сесија неделно

Времетраење: вообичаено 60 минути

Период на интервенција: 12 недели плус кратки воведни сесии

 

Група: Три деца со еден едукатор

Пример:

Временски ограничена активност

Децата работат  во пар правејќи модел и користејќи една од Lego® Challenge картичките.

За оваа задача имаат 5 минути.

 • Првиот е тhe ENGINEER и тој/таа  ги ги опишува инструкциите.
 • Вториот е тhe SUPPLIER и тој/таа ги наоѓа точните делови.
 • Третиот е тhe BUILDER и тој/таа ги составува коцките и го гради моделот.
 • После одредено време, се менуваат улогите.

 

Кои вештини ги учат, практикуваат и применуваат децата?

 • Зборување – тон,интонација;
 • Решавање проблем,
 • Слушање;
 • Забележување;
 • Коментирање;
 • Поттикнување;
 • Јасни објаснувања;
 • Следење инструкции
 • Соработка

Улогата на едукаторот е да го потенцира присуството на проблем и да им  помогне на децата да излезат со сопствени решенија, а не да укажуваат на специфични социјални проблеми или да дадат решенија за социјалните потешкотии.

Решенијата кои ги наоѓаат децата се практикуваат се додека не можат самостојно да направат, а едукаторот може да ги потсетува децата на одредени стратегии ако во иднина се појават слични тешкотии.