11+ години - Едноставни и моторизирани машини

Програмата „Едноставни и моторизирани машини“ е наменета за деца над 11 години. Низ неа децата ќе ги прошират своите знаења за механизмите и структурите кои се составен дел од најразлични машини, како и за разновидните извори на енергија од реалниот свет. Преку креативниот инженерски дизајн и размислување, децата ќе се вовлечат во поставување на научни експерименти и испитувања. Искусните едукатори ги водат децата низ добро осмислените активности и едукативни сесии, кои се поврзани со секојдневниот живот, а истовремено ги поттикнуваат децата на креативен начин, користејќи технологија да се стекнат со знаења и вештини од 21-от век. За време на часовите од програмата, учениците се охрабруваат да учествуваат во решавање на проблеми и самите преку креативно размислување во интеракција со своите другари да создадат ново решение за проблемите.

Дизајн и технологија

 • Идентификување на едноставни и моторизирани машини ;
 • Развивање на идеја за дизајн;
 • Користење на различни материјали со цел дизајнирање на модели со кои може да се управува;
 • Предвидување на однесувањето на моделите, мерење и анализа на однесувањето и функцијата на моделите;
 • Тестирање на моделите со цел идентификување на механизмот и неговото влијание врз однесувањето на моделот.

 

Наука и научно истражување

 • Идентификување на променливи, нивно мерење и анализа на ефектот на променливите врз перформансите на моделот;
 • Внимателна и прецизна опсервација, мерење и евиденција на резултатите;
 • Носење на научно потврдени заклучоци врз основа на резултатите добиени од анализите.

Математика

 • Примена на математичките принципи и идеи;
 • Пресметување на површини, средни вредности, соодноси, мерење на временски променливи, растојанија и тежина со соодветна прецизност, користејќи најразновидни формули и операции;
 • Комуникација на математичките идеи во вербална и пишана форма вклучително и графички приказ.

Презентација

 • Јакнење на комуникациски и презентациски вештини;
 • Поврзување на научените содржини со примери од секојдневниот живот;
 • Поттикнување на креативно размислување и презентирање;
 • Развивање на апстрактно размислување, пронаоѓање на решенија за дадени проблеми и детално претставување на истите.

Основни информации за програмата

 • Времетраење на часовите : 75 минути,
 • Часовите се одвиваат еднаш неделно
 • Времетраење на програмата : 26 часа
 • Цена на чинење на програмата: 2500 денари месечно за 4 часа*
 • За две деца од иста фамилија обезбедуваме 20% попуст по дете

*3000 денари месечно за 4 часа доколку програмата се изведува на англиски јазик

Главни вредности на програмата

 • Креативно размислување за да се објасни како нештата функционираат,
 • Да се направи разлика помеѓу дејство и ефектот од дејството,
 • Да се дизајнираат и направат модели кој што ќе ги исполнат конкретните барања на дизајнот,
 • Јакнење на способностите за решавање на проблеми,
 • Поттикнување на креативното размислување на ниво на подобрување на функционирањето на моделот како и смислување на нови начини на користење на моделите,
 • Способност за осмислување нови идеи преку користење на резултатите од мерења и набљудување,
 • Пронаоѓање на сопствен начин за доаѓање до решенија како и користење на имагинацијата за развивање на дополнителни идеи,
 • Јакнење на вештините и способностите за соработка и работа во тимови,
 • Способност за критичко размислувањње за тоа што може да се случи, и да се испробуваат нови работи
 • Јакнење на самодоверба, оптимизам, , позитивен став кон работите и чувство на одговорност, истрајност, љубопитност, мотивираност, самостојно поставување на цели

Што се учи во оваа програма

Целокупниот материјал го поминуваат низ три фази и тоа

Принципиелни модели – Основните модели им дозволуваат на децата да се запознаат со принципите на функционирање механиката и структурата механизмите, и структурата кој што ги има во секојдневните машини и нивните структури. Тие се лесни за градење и демонстрација, преку кои што можат да се научат основните модели за градење понатамошни модели.

Главни модели – овие главни модели се покомплексни модели кои решаваат некој проблем кој учениците го сретнуваат во секојдневието. Овие модели во себе ги имаат вклучено принципите кои децата претходно ги и маат научени и успешноста на функционирањето на тој модел зависи од колку ефикасно се применува зададениот принцип

Решавање на проблеми – тука учениците добиваат задачи претставени преку проблеми кои работејќи во групи и го применуваат целокупното знаење. Тука децата работат бе инструкции и целиот процес им е поставен на нивната креативност и способноста на препознавање на проблемот и неговото решавање.