Mагистрант по менаџмент во образование, дипломиран дефектолог, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Филозофски факултет, Институт за дефектологија