Дипломиран Електро инженер – Електротехнички факултет при Универзитет Гоце Делчев – Штип