Дипломиран дефектолог, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Филозофски факултет, Институт за дефектологија. Скопје, Р.Македонија

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *