Meтодологија

Методологија

СТЕМ Академијата ја користи методологијата која повеќе од 3 декади е развиена од LEGO® Education. Карактеристично за овие програми е дека обезбедуваат образование кое трае за цел живот. Суштината на методологијата е дека децата мора да се наведуваат од страна на стручните едукатори  и постојано да се поддржуваат за да станат:

Систематично креативни:

 • комбинирајќи логика и креативно размислување низ игра и имагинација,
 • давајќи им насоки кои ќе им помогнат во формирање на начинот на размислување,
 • комбинирајки, истражувајќи и трансформирајќи идеи и објекти.

Активно да спознаваат и учат:

 • конструирајќи работи во реалниот свет, и на тој начин самостојно да формираат сопствено знаење на сопствен начин,
 • оставајќи сопствен белег преку изразување на оригиналноста во околина која им го овозможува тоа,
 • да чувствуваат сопственост на тоа што го прават, да преземаат одговорност и да бидат проактивни.

Соработливи и активно да примаат знаења:

 • да учат и сами да носат заклучоци од интерпретација на искуството и образложението на другите, вклучително нивните соученици и едукатори,
 • да дискутираат за тоа како и зошто работите функционираат околу нив,
 • помагајќи им на другите, но и на себе преку заедничка интеракција, како и преку заедничкиот јазик LEGO® коцките.

Овој систем за учење го стимулира инстинктот кај децата за спознавање и стекнување на ново знаење. Ги мотивира децата да го применат знаењето во друг контекст и на тој начин да се оддадат на процес на самостојно учење кој ќе им овозможи да стекнат вештини и техники кои им се неопходни во животот. Овие програми се дизајнирани користејќи ја т.н. 4C рамка. Без разлика на кое ниво на учење се применува, оваа методологија формира основа на секое стекнување на знаење преку:

Поврзување (Connect)

На почетокот на секоја активност кога на децата им се претставува некоја нова содржина се користи нивното претходното знаење и искуство како појдовна основа и појдовна точка. На овој начин, со користење на претходното и иницијалното знаење, се стимулира стекнување на ново. Децата се охрабруваат да поставуваат прашања и да истражуваат нови идеи поврзани со креативните предизвици кои им се презентираат. На овој начин се поттикнува нивната љубопитност и интерес.

Креирање (Construct)

Додека децата ги конструираат физичките објекти користејќи ги LEGO® коцките, тие истовремено креираат знаење. Правејќи го ова во соработка со другите деца, тие ги стекнуваат нивните комуникациски вештини, тимска работа и вештини за соработка и социјализација во исто време. Исто така, децата за време на креирањето вежбаат да проектираат дводимензионални цртежи во физички модели, притоа разбирајќи ги основните работи за тоа како одреден модел или машина може да се конструира и како истата функционира

Размислување (Contemplate)

Децата ги наведуваме да го објаснат тоа што го направиле, да објаснат што е тоа што научиле како и да ги кажат сознанијата што веќе ги имаат стекнато во претходната фаза. Со помош на фасилитирана дискусија за време на часовите,се стекнува поголема свесност на процесот, да истражуваат нови начини на конструирање и наоѓаат  нови решенија, па така децата се мотивираат да:

 • ги објаснат основните работи за поврзаноста и движењата во поедини модели и ефектите кои произлегуваат од нив,
 • бројат, мерат, анализираат, тестираат и проверуваат одредени пероформанси кај направените модели, забележуваат како тие се однесуваат во одредени услови, мерат брзини кај моделите итн.
 • го опишат дејствието со свои зборови и да го презентираат тоа што самите го креирале.

Продолжение (Continue)

Секоја задача користејќи ги LEGO® коцките завршува со нова задача која е надградба на тоа што веќе е научено. Оваа фаза е дизајнирана да ги држи децата во состојба на континуиран тек и развој. Текот е оптимален начин за внатрешна мотивација, каде детето целосно е задлабочено во тоа што го прави. Во оваа фаза децата се мотивираат да се развиваат понатаму да експериментираат и да се справуваат со се покомплексни предизвици.